Rekrutacja

Rekrutacja jest prowadzona w trybie ciągłym – trwa cały rok

Szkoła Przysposabiająca do Pracy oferuje trzyletni cykl kształcenia dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz ze sprzężeniami, którzy ukończyli naukę
w gimnazjum. Uczniowie mogą pozostać w szkole do ukończenia 24 roku życia.

Podstawą przyjęcia do szkoły jest:

  • świadectwo ukończenia gimnazjum
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
  • skierowanie wydane przez Starostę Powiatu
  • podanie o przyjęcie do szkoły
Scroll Up